သင်တန်းပုံစံ : Zoom + Pre-recorded Videos

သင်တန်းတက်ရမည့်နေရာ : Zoom + Telegram Group + Discord

သင်တန်းကြေး : 150000 ကျပ်

စမည့်ရက် : 3rd Week of January 2023

Alpha Makers

Creative Bootcamp